• فوق لیسانس فیزیک- ماده چگال
  • فارغ التحصیل دبیرستان امام جعفر صادق اصفهان
  • فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان رشته ی دبیری فیزیک
  •  دانشجو کارشناسی ارشد ماده چگال گرایش سیستم پیچیده دانشگاه صنعتی اصفهان
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش استان اصفهان
  • نفر اول استانی مسابقات جشنواره تدریس برتر فیزیک 1396
  • نفر سوم کشوری مسابقات جشنواره تدریس برتر فیزیک 1396
  •  نفر اول استانی مسابقات تدریس فیزیک دوازدهم سال 1397